Ủy Thác Xử Lý Thông Tin Cá Nhân (Không bắt buộc)

Việc có hay không đồng ý với nội dung dưới đây không ảnh hưởng đến việc gia nhập thành viên. Tuy nhiên, nếu từ chối đồng ý, bạn có thể bị hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ.
- Người nhận ủy thác (đơn vị nhận ủy thác):
- Nội dung ủy thác: